FAQ

Vad är skillnaden mellan er idé och befintliga stiftelser?

Det finns redan idag stiftelser (så som Naturarvet och HFS Sverige) och som har samma syfte vad gäller att skydda skog. Vi vill både skydda mer skog, men även förändra vårt förhållningssätt till skogarna och naturen, och testa idén om naturens rättigheter i Sverige. (Mer information om Naturens rättigheter finns här.) Genom att inom stiftelsen betrakta skogen som ett levande subjekt med egna rättigheter, som äger sig själv, så ändrar vi också synen på skogen. Vi vill sprida konceptet, och få fler organisationer att betrakta naturen som något mer än en resurs som ägs av människan.

Hur mycket pengar behöver ni?

Skog kostar olika beroende på var i Sverige de finns. I norra Sverige växer skogen långsammare, vilket gör att den ur ett produktionsperspektiv är mindre värd än i södra Sverige. Men generellt kostar skog mellan 50 000 till 100 000 kr per hektar, men kan kosta både mer och mindre. För att köpa en liten skogsfastighet på några enstaka hektar krävs cirka 350 000 kr, och detta är den gräns vi har satt upp för att gå vidare med vår stiftelse!
Om vi inte lyckas med detta, kommer vi att skänka pengarna oavkortat till stiftelsen Naturarvet.

Vilken skog prioriterar ni?

Vi vill gärna få så mycket skog som möjligt för de insamlade pengarna, vilket talar för att skogen kommer kunna ligga i norra Sverige. Dock kan behovet av skydd också väga in, vilket kan vara större i södra Sverige. Vi kommer prioritera skyddsvärda skogar som idag saknar skydd, för att kunna bidra så mycket som möjligt till bevarandet av den biologiska mångfalden. Men allt detta beror på hur mycket pengar vi lyckas samla in och vad som finns för försäljning, så vi håller utkik och är öppna för förslag!

Kommer ni att förbjuda all typ av mänsklig aktivitet i skogen i köper?

Nej, men kalavverkning kommer inte ske på våra marker, då det inte skulle innebära att skogens rätt att finnas till respekteras. Jaktavtal kommer att avslutas så fort det går, då vi vill respektera de vilda djurens rätt till sin egen existens. Dock kommer vi att vara öppna för ekoturism och andra aktiviter som sker i samklang med naturen. Vi vill att skogen återfår sin naturliga funktion och få bli vild igen.

Kan ni tänka er en avverkning?

Huvudsyftet är att köpa skogar med högre naturvärden som vi vill freda helt. Dock innehåller ofta skogsfastigheter olika skiften, med olika brukningshistorik.

För skiften med låga eller mycket låga naturvärden kommer stiftelsen kontinuitetsbruka skogen med plockhuggningsmetoder där det är lämpligt, i syfte att skapa olikåldrig skog med gradvis högre naturvärden.

Skiften med invasiva arter (så som contortatall) kommer gradvis att avverkas för att få utvecklas tillbaka till naturliga biotoper, med inhemska arter naturliga för platsen.

Om Länsstyrelsen eller annan myndighet som ansvarar för bildning av naturreservat samtycker, skall stiftelsen upplåta skog och mark för naturreservatsbildning. 

Kalavverkningar ser vi dock som något mycket destruktivt som vi inte kommer tillåta.